Αποποίηση Ευθύνης

Η SAKETI ITALY αποποιείται κάθε εγγύηση σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.
Σε καμία περίπτωση η SAKETI ITALY δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, τυχαίες, ειδικές, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, δεδομένων, διακοπή της επιχείρησης, πωλήσεις ή κέρδη, είτε σε σύμβαση, αμέλεια ή άλλες αδικοπρακτικές ενέργειες, που προκύπτουν από την πρόσβαση, τη χρήση ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την απόδοση αυτών των πληροφοριών, ακόμη και αν η SAKETI ITALY ενημερώνεται ρητά για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.